مشخصات و روش آزمایش ضخامت پوشش گالوانیزه

پوشش گالوانیزه گرم به روی سازه های ساخته شده از آهن و فولاد

مشخصات و روش آزمایش (ISO 1461 :1999 )

الزامات عمومی :

 توجه1 :

ترکیب شیمیایی و حالت سطح ( میزان صافی و زبری ) فلز پایه ، حجم اجزاء  و شرایط گالوانیزاسیون بر ظاهر ، ضخامت ، ساختمان و خواص فیزیکی / مکانیکی پوش اثر دارد .

توجه 2 :

اطلاعاتی که باید توسط خریدار (مشتری) باید تهیه شود .

- ترکیب شیمیایی و هرگونه خصوصیات فلز پایه که بر فرایند گالوانیزه گرم موثر خواهد بود .

- نحوه شناسایی و مشخصه سطوح - که به عنوان مثال در طراحی و یا به نحوه مناسبی در نمونه علامت زده شده است .

- یک نقشه و یا هر مشخصه انی که سطوح غیر هم سطح را نشان دهد .

- یک نمونه ویا هر تعریف دیگریکه از الزامات نهایی می شود .

- هرگونه خواسته  قبل از انجام کار

- نیاز و شرایط قابل پذیرش برای پوشش هایی که با نیروی گریز از مرکز ( سانتریفوژ کردن ) تهیه می شوند .

- ترکیب بازرسی و کنترل

ضخامت:

 جدول 1:  حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ نشده اند

 

 جدول 2:  حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ شده اند

 

چسبندگی :

در حال حاضر استاندارد روش خاصی برای تست چسبندگی به روی پوشش هایی که گالوانیزه گرم شده اند را ارائه نمی دهند

ضرورت انجام آزمایش چسبندگی بر روی پوشش ، به سبب ویژگی  و مشخصات پیوندهای متالورژیکی که بین فلز پایه ( که همان آهن یا فولاد می باشد  )  با فلز پوشش(روی) ندارد.
نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 09 آذر 1392
  • Admin
  • 11027
مشخصات و روش آزمایش ضخامت پوشش گالوانیزه
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024